Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України»

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 45, ст. 284; 2002, № 16, ст. 114), виклавши його в такій редакції:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Суспільне мовлення України 

Цей Закон визначає порядок створення та діяльності Суспільного мовлення України з метою забезпечення права на свободу вираження поглядів, отримання неупередженої інформації про важливі суспільні події та задоволення інших інформаційних потреб суспільства.

 Розділ I. Загальні положення 

Стаття 1. Створення Суспільного мовлення України 

1. Суспільне мовлення України створюється на підставі та в поряду визначеному цим Законом.

2. Суспільне мовлення України є неприбутковою державною установою, яка засновується Кабінетом Міністрів України.

3. Суспільне мовлення України може виступати засновником юридичних осіб, у тому числі телерадіоорганізацій, діяльність яких спрямована на досягнення цілей і завдань Суспільного мовлення України. 

Стаття 2. Статус і правова основа діяльності 

1. Суспільне мовлення України є юридичною особою публічного права, має печатку, самостійний баланс, рахунки в установах банків, у тому числі валютні, є суб’єктом господарської та інформаційної діяльності.

2. Суспільне мовлення України діє на підставі Конституції України, міжнародних договорів України, цього та інших законів України, а також Статуту Суспільного мовлення України, який затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 3. Завдання Суспільного мовлення України 

Основними завданнями Суспільного мовлення України є:

1) повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значимі події в Україні та за кордоном;

2) оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю людей;

3) сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України;

4) сприяння консолідації українського суспільства шляхом міжнаціонального та міжконфесійного порозуміння;

5) сприяння розвитку української мови та культури, а також мов і культур національних меншин;

6) створення та поширення економічних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для національних меншин, дітей та молоді, людей з обмеженими можливостями, інших соціальних груп;

7) сприяння зміцненню авторитету України за кордоном. 

Стаття 4. Принципи діяльності 

Суспільне мовлення України здійснює свою діяльність на таких принципах:

1) незалежність управління та поточної діяльності від державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій;

2) пріоритет суспільних інтересів над комерційними та політичними інтересами;

3) об’єктивність та збалансованість інформації;

4) оперативність, точність та достовірність інформації;

5) плюралізм думок;

6) відсутність дискримінації за будь-якою ознакою;

7) прозорість та відкритість діяльності;

8) підзвітність громадянам України;

9) участь громадськості в управлінні та формуванні програмної політики.

 Стаття 5. Незалежність 

1. Суспільне мовлення України діє в інтересах українського народу.

Забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність Суспільного мовлення України з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється Суспільним мовленням України.

2. Обов’язки Суспільного мовлення України щодо поширення повідомлень органів влади визначаються виключно цим Законом. 

Розділ II. Особливості діяльності Суспільного мовлення України           

Стаття 6. Редакційна та програмна політика Суспільного мовлення України 

1. У своїй діяльності Суспільне мовлення України та засновані ним юридичні особи керуються Редакційним статутом, що визначає засади редакційної політики, та Програмною концепцією, що визначає програмну політику Суспільного мовлення України.

2. Програмна політика Суспільного мовлення України спрямовується на максимально можливе забезпечення інтересів усіх верств суспільства, відображення існуючих настроїв, поглядів і тенденцій в усіх важливих сферах суспільного життя. Вона не може слугувати інтересам певної політичної партії чи іншого об’єднання громадян, руху, комерційної організації, соціальної групи, релігії, ідеології тощо.

3. В інформаційних програмах Суспільного мовлення України забезпечується дотримання принципів оперативності, точності, повноти, достовірності, збалансованості, простоти подання інформації, відокремлення фактів від коментарів та оцінок, ретельної перевірки інформації.

4. Працівники Суспільного мовлення України відповідно до цього Закону, Редакційного статуту та Програмної концепції Суспільного мовлення України самостійно визначають, які теми та події є суспільно значимими. Вони не зобов’язані висвітлювати діяльність будь-яких державних органів чи органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, крім випадків, визначених цим Законом.

 Стаття 7. Обов’язкові повідомлення 

Суспільне мовлення України зобов’язано надавати безкоштовно ефірний час Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем’єр-міністру України, Голові Верховного Суду України та Голові Конституційного Суду України для екстрених офіційних виступів з важливих питань державного життя.

Президенту України надається час для новорічного привітання. 

Стаття 8. Діяльність у передвиборний період 

Особливості діяльності Суспільного мовлення України в передвиборний період визначаються законодавством про вибори та Редакційним статутом Суспільного мовлення України.

Надання Суспільним мовленням України ефірного часу кандидатам для агітації та участі в телевізійних дебатах здійснюється безкоштовно в порядку, визначеному законодавством про вибори.

 Розділ III. ОРГАНИ Управління і НАГЛЯДУ за діяльністю суспільного мовлення україни 

Стаття 9. Рада Суспільного мовлення України 

1. Найвищим керівним органом Суспільного мовлення України є його Рада. 

2. Рада Суспільного мовлення України:

1) затверджує Редакційний статут та Програмну концепцію Суспільного мовлення України, здійснює нагляд за їх дотриманням;

2) приймає рішення про заснування, реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб Суспільного мовлення України;

3) здійснює нагляд за адміністративною, фінансовою та господарською діяльністю Суспільного мовлення України та заснованих ним юридичних осіб;

4) призначає на підставі конкурсу та звільняє Генерального директора Суспільного мовлення України; призначає на підставі конкурсу та звільняє керівників юридичних осіб, заснованих Суспільним мовленням України; уповноважує Голову Ради на підписання контрактів з Генеральним директором Суспільного мовлення України та керівниками заснованих Суспільним мовленням України юридичних осіб;

5) погоджує укладення Суспільним мовленням України та заснованими ним юридичними особами угод на суму понад 5 мільйонів гривень;

6) затверджує консолідований бюджет Суспільного мовлення України, що включає бюджети юридичних осіб, заснованих Суспільним мовленням України;

7) розглядає звіт про виконання консолідованого бюджету Суспільного мовлення України і висновки аудиту Суспільного мовлення України та заснованих ним юридичних осіб;

8) затверджує за поданням Генерального директора Суспільного мовлення України штатний розклад і розмір оплати праці працівників Суспільного мовлення України та заснованих ним юридичних осіб; визначає перелік посад, призначення на які здійснюється на підставі конкурсу;

9) заслуховує щоквартальні звіти Генерального директора Суспільного мовлення України та керівників юридичних осіб, заснованих Суспільним мовленням України;

10) затверджує щорічний звіт про діяльність Суспільного мовлення України, оприлюднює його та надсилає визначеним цим Законом органам державної влади;

11) створює та ліквідовує громадські ради та інші дорадчі органи, визначає порядок їхньої діяльності, формує їхній склад;

12) готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання Суспільного мовлення України та подає їх відповідним органам державної влади;

13) приймає рішення про участь Суспільного мовлення України в громадських організаціях, міжнародних організаціях;

14) обирає із свого складу Голову, заступників Голови та секретаря Ради;

15) затверджує Регламент Ради Суспільного мовлення України;

16) здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та Статутом Суспільного мовлення України. 

Стаття 10. Склад та порядок формування Ради Суспільного мовлення України 

Рада Суспільного мовлення України формується Кабінетом Міністрів України та складається з 15 членів. Кабінет Міністрів України включає до складу Ради Суспільного мовлення України дев’ять осіб за поданням депутатських фракцій Верховної Ради України та шість осіб за поданням конференції представників громадських організацій, що діють у сфері журналістики або захисту свободи слова (далі – конференція громадських організацій).

 Стаття 11. Порядок визначення осіб, що включаються до складу Ради Суспільного мовлення України за поданням депутатських фракцій Верховної Ради України 

1. Подання осіб до складу Ради Суспільного мовлення України депутатськими фракціями Верховної Ради України здійснюється з дотриманням принципу рівних можливостей.

Квота осіб, які подаються до складу Ради Суспільного мовлення України від кожної депутатської фракції, становить ціле число, що визначається шляхом поділу загальної кількості місць членів Ради Суспільного мовлення України, що призначаються за поданням депутатських фракцій Верховної Ради України, на кількість депутатських фракцій з наступним відкиданням дробового залишку. Нерозподілені таким чином місця членів Ради Суспільного мовлення України, що призначаються за поданням депутатських фракцій Верховної Ради України, заповнюються по одній особі від депутатських фракцій, визначених жеребом.

2. У випадку дострокового припинення повноважень члена Ради Суспільного мовлення України, призначеного за поданням депутатської фракції Верховної Ради України, відповідна депутатська фракція вносить подання про заміну такого члена Ради Суспільного мовлення України іншою особою. У разі, якщо така депутатська фракція припинила своє існування, то право внести особу на заміну до складу Ради Суспільного мовлення України надається депутатській фракції, визначеній жеребом.

3. У разі, якщо впродовж одного місяця з дня розподілу кількості осіб, які вносяться від кожної депутатської фракції до складу Ради Суспільного мовлення України, депутатська фракція Верховної Ради України не внесла осіб для включення до складу Ради Суспільного мовлення України або якщо депутатська фракція впродовж одного місяця з дня дострокового припинення повноважень члена Ради Суспільного мовлення України не внесла подання про заміну такого члена Ради іншою особою, то право внести подання про цих осіб надається іншим депутатським фракціям, визначеним новим жеребом.

4. Визначення осіб, що включаються до складу Ради Суспільного мовлення України за поданням депутатських фракцій Верховної Ради України, забезпечується комітетом Верховної Ради України, до сфери відання якого віднесено питання Регламенту, не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень членів Ради, включених за поданням депутатських фракцій Верховної Ради України.

5. Жеребкування у випадках, передбачених цією статтею, проводиться комітетом Верховної Ради України, до сфери відання якого віднесено питання Регламенту, у семиденний строк з дня:

1) визначення кількості осіб, які подаються до складу Ради Суспільного мовлення України від кожної депутатської фракції відповідно до частини першої цієї статті;

2) отримання інформації від Кабінету Міністрів України про дострокове припинення повноважень члена Ради Суспільного мовлення України, який був призначений за поданням депутатської фракції Верховної Ради України, що припинила своє існування;

3) завершення строку внесення подання депутатської фракції Верховної Ради України про включення осіб до складу Ради Суспільного мовлення України або завершення строку внесення депутатською фракцією подання про заміну члена Ради Суспільного мовлення України, повноваження якого достроково припинено, іншою особою. 

Стаття 12. Порядок обрання осіб, що включаються до складу Ради Суспільного мовлення України за поданням конференції громадських організацій 

1. Участь в конференції громадських організацій можуть брати громадські організації, що зареєстровані не менше ніж за два роки до проведення конференції та серед статутних цілей або завдань яких зазначено діяльність у сфері журналістики або захисту свободи слова.

2. Конференція громадських організацій обирає шість осіб, які подаються Кабінету Міністрів України для включення до складу Ради Суспільного мовлення України. При цьому кожна громадська організація, що бере участь в конференції, має право одного голосу.

Конференція громадських організацій обирає також три особи, які включаються до резерву членів Ради Суспільного мовлення України в порядку черговості, визначеному рейтинговим голосуванням.

Рішення конференції громадських організацій оформлюється протоколом.

3. Особи, обрані конференцією громадських організацій для включення до складу Ради Суспільного мовлення України, а також включені до резерву, не можуть бути державними службовцями, службовцями місцевого самоврядування, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, іншими працівниками державних органів та органів місцевого самоврядування, посадовими особами політичних партій.

4. У разі дострокового припинення повноважень члена Ради Суспільного мовлення України, включеного до складу Ради за поданням конференції громадських організацій, до складу Ради включається особа з резерву членів Ради Суспільного мовлення України в порядку черговості, визначеному конференцією громадських організацій.

У випадку, коли в резерві членів Ради Суспільного мовлення України, визначеному конференцією громадських організацій, не залишається осіб, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не пізніше ніж за 45 календарних днів проводить позачергову конференцію громадських організацій для обрання особи на заміну члена Ради Суспільного мовлення України. Така позачергова конференція громадських організацій не проводиться, якщо до проведення чергової конференції громадських організацій залишається менше ніж шість місяців, крім випадку коли достроково припинено повноваження більше ніж п’яти членів Ради Суспільного мовлення України, обраних конференцією громадських організацій.

5. Конференція громадських організацій проводиться не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень членів Ради Суспільного мовлення України, включених за поданням конференції громадських організацій.

6. Скликання та проведення конференції громадських організацій здійснюється Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Інформація про проведення конференції громадських організацій оприлюднюється не пізніше ніж за 30 календарних днів до її проведення на офіційній веб-сторінці Кабінету Міністрів України в мережі Інтернет.

Протокол конференції громадських організацій передається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення Кабінету Міністрів України упродовж трьох робочих днів. 

Стаття 13. Члени Ради Суспільного мовлення України 

1. Особи, які вносяться до складу Ради Суспільного мовлення України, визначаються з числа громадян України, які мають високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет та вищу освіту.

Не можуть включатися до складу Ради Суспільного мовлення України особи, які мають судимість, та особи, які мають конфлікт інтересів, передбачений пунктом 2 частини першої статті 18 цього Закону.

2. Строк повноважень члена Ради Суспільного мовлення України становить три роки. Особа, включена відповідно до цього Закону до складу Ради Суспільного мовлення України на заміну члена Ради, повноваження якого було достроково припинено, здійснює свої повноваження до завершення строку повноважень особи, на заміну якої її призначено. Одна й та ж особа не може входити до складу Ради Суспільного мовлення України більше, ніж два строки підряд, незалежно від тривалості таких строків.

3. Члени Ради Суспільного мовлення України отримують щомісячну винагороду в розмірі однієї п’ятої місячного розміру оплати праці Генерального директора Суспільного телебачення України, крім членів Ради, яким отримання такої винагороди заборонено законом. 

Стаття 14. Дострокове припинення повноважень члена Ради Суспільного мовлення України 

1. Повноваження члена Ради Суспільного мовлення України припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у разі:

1) подання членом Ради відповідної заяви;

2) смерті члена Ради, визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;

3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення члена Ради до кримінальної відповідальності;

4) виявлення конфлікту інтересів чи неусунення конфлікту інтересів у визначений цим Законом строк;

5) порушення вимог щодо несумісності, визначених частиною третьою статті 12 цього Законом;

6) відсутності на трьох засіданнях Ради, крім випадку, коли його стан здоров’я не дозволяє брати участь в засіданнях Ради, що підтверджується медичною довідкою.

2. Дострокове припинення повноважень члена Ради Суспільного мовлення України з інших підстав не допускається. 

Стаття 15. Засідання Ради Суспільного мовлення України 

1. Засідання Ради Суспільного мовлення України проводиться у міру потреби, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Ради Суспільного мовлення України може бути скликано Головою Ради, не менше ніж однією третиною її членів та Генеральним директором Суспільного мовлення України.

2. Засідання Ради Суспільного мовлення України є правомочним у разі присутності на ньому не менше 10 членів Ради.

3. Рішення Ради Суспільного мовлення України приймаються більшістю голосів від визначеного цим Законом загального складу Ради, крім рішень про призначення та звільнення Генерального директора Суспільного мовлення України та керівників юридичних осіб, заснованих Суспільним мовленням України, які приймаються не менше ніж 10 голосами членів Ради.

 Стаття 16. Повноваження Генерального директора Суспільного мовлення України 

1. Генеральний директор Суспільного мовлення України:

1) здійснює керівництво поточною діяльністю Суспільного мовлення України;

2) забезпечує реалізацію Програмної концепції Суспільного мовлення України та дотримання Редакційного статуту Суспільного мовлення України;

3) щоквартально звітує перед Радою Суспільного мовлення України та подає на її розгляд щорічний звіт про діяльність Суспільного мовлення України;

4) готує проект консолідованого бюджету Суспільного мовлення України, що включає бюджети юридичних осіб, заснованих Суспільним мовленням України, та подає його на розгляд Ради Суспільного мовлення України;

5) призначає та звільняє працівників Суспільного мовлення України, вирішує питання щодо їх заохочення та притягнення до відповідальності;

6) діє та укладає від імені Суспільного мовлення України угоди з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та Статутом Суспільного мовлення України;

7) бере участь в засіданнях Ради Суспільного мовлення України;

8) здійснює інші повноваження з управління Суспільним мовленням України відповідно до цього Закону та Статуту Суспільного мовлення України. 

Стаття 17. Призначення та звільнення Генерального директора Суспільного мовлення України, керівників юридичних осіб Суспільного мовлення України

 1. Генеральний директор Суспільного мовлення України та керівники юридичних осіб, заснованих Суспільним мовленням України, призначаються строком на три роки за результатами відкритого конкурсу, який проводиться Радою Суспільного мовлення України. Генеральний директор Суспільного мовлення України та керівники юридичних осіб, заснованих Суспільним мовленням України, можуть бути повторно призначені на посаду без проведення конкурсу, але не більше одного разу.

2. Генеральним директором Суспільного мовлення України та керівником юридичної особи, заснованої Суспільним мовленням України, може бути призначена особа, яка має стаж роботи у сфері телерадіомовлення не менше 5 років.

3. Генеральний директор Суспільного мовлення України та керівник юридичної особи, заснованої Суспільним мовленням України, звільняється у разі порушення умов укладеного з ним контракту або виявлення конфлікту інтересів чи неусунення конфлікту інтересів у визначений цим Законом строк.

 Стаття 18. Конфлікт інтересів 

1. Конфлікт інтересів виникає, якщо член Ради Суспільного мовлення України, Генеральний директор Суспільного мовлення України або керівник юридичної особи, заснованої Суспільним мовленням України:

1) є працівником чи представником телерадіоорганізації, що має ліцензію на здійснення мовлення в України, або виконує будь-яку оплачувану роботу (надає товари, послуги) для неї;

2) володіє часткою у майні (статутному капіталі) телерадіоорганізації або юридичної особи, яка виконує роботу (надає товари, послуги) для телерадіоорганізації.

2. Особа, включена до складу Ради Суспільного мовлення України або призначена на посаду Генерального директора Суспільного мовлення України чи керівника юридичної особи, заснованої Суспільним мовленням України, яка має конфлікт інтересів, визначений пунктом 1 частини першої цієї статті, повинна усунути зазначений конфлікт інтересів упродовж одного місяця з дня її включення до складу Ради або призначення на посаду. 

Стаття 19. Дорадчі органи Суспільного мовлення України 

З метою представництва та врахування інтересів різних верств суспільства в діяльності Суспільного мовлення України можуть створюватися громадські ради та інші дорадчі органи Суспільного мовлення України. 

Розділ IV. Забезпечення функціонування і підзвітності Суспільного мовлення України 

Стаття 20. Джерела фінансування Суспільного мовлення України 

1. Суспільне мовлення України фінансується за рахунок Державного бюджету України, продажу власних теле- та радіопередач чи програм, плати за користування авторськими та суміжними правами, отримання благодійної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України. 

2. Держава забезпечує належне фінансування Суспільного мовлення України, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України в розмірі, не меншому 0,05% від видатків Державного бюджету України на відповідний рік.

Суспільне мовлення України виступає головним розпорядником коштів Державного бюджету України, які виділяються на його фінансування.

 Стаття 21. Реклама 

Трансляція реклами, повідомлень про спонсорів та програм телепродажів на каналах мовлення Суспільного мовлення України забороняється. 

Стаття 22. Господарська діяльність Суспільного мовлення України 

1. Суспільне мовлення України може здійснювати некомерційну господарську діяльність, яка відповідає цілям і завданням діяльності Суспільного мовлення України та сприяє їх досягненню. Доходи, отримані від діяльності Суспільного мовлення України та заснованих ним юридичних осіб, спрямовуються на досягнення цілей і завдань Суспільного мовлення України.

2. Суспільне мовлення України не може виступати засновником підприємницьких товариств спільно з іншими особами. 

Стаття 23. Аудит Суспільного мовлення України

 1. Суспільне мовлення України та засновані ним юридичні особи проходять обов’язковий щорічний аудит, який проводиться аудиторською фірмою, що визначається Радою Суспільного мовлення України шляхом проведення відкритого тендеру.

Рада Суспільного мовлення України може прийняти рішення про проведення додаткового аудиту Суспільного мовлення України та заснованих ним юридичних осіб.

2. Аудиторський висновок підлягає обов’язковому оприлюдненню. 

Стаття 24. Річний звіт Суспільного мовлення України 

1. Річний звіт Суспільного мовлення України оприлюднюється не пізніше 1 квітня наступного року та містить, зокрема, інформацію про:

1) дотримання Програмної концепції та Редакційного статуту Суспільного мовлення України;

2) структуру Суспільного мовлення України та заснованих ним юридичних осіб, кількість штатних працівників та наявних вакансій;

3) склад керівних органів Суспільного мовлення України та заснованих ним юридичних осіб;

4) розмір оплати праці членів Ради Суспільного мовлення України, Генерального директора Суспільного мовлення України та керівників юридичних осіб, заснованих Суспільним мовленням України.

5) звіт про виконання консолідованого бюджету Суспільного мовлення України за попередній рік;

6) консолідований бюджет Суспільного мовлення України та заснованих ним юридичних осіб у поточному році, у тому числі інформацію про структуру їх доходів та видатків;

7) джерела і розмір доходів, які становили більше 0,1% від доходів Суспільного мовлення України або більше 0,1% від доходів заснованої ним юридичної особи за відповідний рік;

8) виконавців робіт, постачальників товарів і послуг для Суспільного мовлення України та заснованих ним юридичних осіб, їх вартість;

9) стан основних фондів Суспільного мовлення України та заснованих ним юридичних осіб;

10) розгляд запитів про доступ до інформації та звернень громадян;

11) діяльність дорадчих органів Суспільного мовлення України.

2. Звіт оприлюднюється на веб-сторінці Суспільного мовлення України в мережі Інтернет та надсилається Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.» 

II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1) частину другу статті 55 Бюджетного кодексу України доповнити абзацом такого змісту: 

«фінансування Суспільного мовлення України.»; 

2) у Законі України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 49, ст. 299; 1998 р., № 45, ст. 271; 2002 р., № 48, ст. 361; 2006 р., №13, ст. 109): 

абзац третій статті 1 вилучити; 

доповнити статтею 5-1 такого змісту:

 «Стаття 5-1. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування Суспільним мовленням України 

Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування Суспільним мовленням України регулюється Законом України «Про Суспільне мовлення України»«; 

частину першу статті 9 викласти в такій редакції:

 

«Порядок і форми висвітлення діяльності Верховної Ради України аудіовізуальними засобами масової інформації визначаються окремою постановою Верховної Ради України на весь період повноважень Верховної Ради України чергового скликання.»; 

статтю 10 викласти в такій редакції: 

«Діяльність Президента України висвітлюється на підставі угод, що укладаються з телерадіоорганізаціями за рахунок коштів, що виділяються для забезпечення діяльності Президента України.» 

статтю 11 викласти в такій редакції: 

«Діяльність Кабінету Міністрів України висвітлюється на підставі угод, що укладаються з телерадіоорганізаціями за рахунок коштів, що виділяються на забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України.

Діяльність місцевих органів виконавчої влади висвітлюється регіональними телерадіоорганізаціями. Місцеві органи виконавчої влади укладають відповідні угоди на висвітлення їх діяльності з регіональними телерадіоорганізаціями за рахунок місцевих бюджетів.»

 статті 14, 15, 16, 18, 19 та 19-1 вилучити; 

у статті 17 слова «або за допомогою Національної телекомпанії України і Національної радіокомпанії України» вилучити; 

3) у Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2008 р., № 18, ст. 197; 2010 р., № 1, ст. 7; 2010 р., № 28, ст. 352): 

у статті 1:

– абзац десятий вилучити;

– абзаці сорок другий викласти в такій редакції: 

«Суспільне мовлення України – неприбуткова державна установа, засади діяльності якої визначено Законом України «Про Суспільне мовлення України»;»;

 у статті 3 слова «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» замінити словами «Про Суспільне мовлення України»; 

статтю 11 викласти в такій редакції: 

«1. Структуру національного телебачення і радіомовлення України становлять: Суспільне мовлення України, комунальні телерадіоорганізації, приватні, незалежно від способу розповсюдження програм, громадські та інші телерадіоорганізації, засновані відповідно до вимог законодавства України.»;

 статті 13, 14 вилучити; 

статтю 15 викласти в такій редакції: 

«Стаття 15. Суспільне мовлення України 

1. Порядок створення, статус, діяльність, порядок формування керівних та наглядових органів Суспільного мовлення України визначаються Законом України «Про Суспільне мовлення України».»;

 частину п’яту статті 19 викласти в такій редакції: 

«5. Фінансування Суспільного мовлення України здійснюється відповідно до Закону України «Про Суспільне мовлення України».».

 3. Кабінету Міністрів України: 

1) у двомісячний термін з дня опублікування цього Закону:

 забезпечити створення та державну реєстрацію державної установи «Суспільне мовлення України»;

 прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Законові; 

2) у тримісячний термін з дня створення державної установи «Суспільне мовлення України» забезпечити передачу їй майна (частки, що належить державі в майні) і наступну ліквідацію таких юридичних осіб:

– Національна телекомпанія України;

– Національна радіокомпанія України;

– Державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення»;

– Державна телерадіокомпанія «Культура»;

– обласні державні телерадіокомпанії, Державна телерадіокомпанія «Крим», Київська державна телерадіокомпанія, Севастопольська державна телерадіокомпанія;

– Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм»;

– Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».

 4. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення у двомісячний термін з дня опублікування цього Закону:

 1) затвердити Положення про порядок проведення конференції громадських організацій; 

2) забезпечити організацію і проведення конференції громадських організацій для обрання осіб, що подаються для включення до складу Ради Суспільного мовлення України; 

3) забезпечити переоформлення ліцензій на мовлення, якими користувалися телерадіоорганізації, що ліквідовуються відповідно до цього Закону, на Суспільне мовлення України. 

5. До призначення першого Генерального директора Суспільного мовлення України у встановленому цим Законом порядку його повноваження тимчасово виконує Голова Ради Суспільного мовлення України.

 6. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 Авторський колектив з підготовки законопроекту:

1. Шевченко Андрій Віталійович – народний депутат України

2. Котляр Дмитро Миколайович – юрист

3. Головенко Роман Богданович – юрист ГО «Інститут масової інформації»

4. Шевченко Тарас Сергійович – директор ГО «Інститут медіа права»

Чинний закон – ТУТ.